DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
border=0
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Dreamweaver CC WIN MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Arcadia IntelliCAD 8 +
1350.00 PLN
1498.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
Microsoft

Najcz??ciej zadawane pytania


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jestem Partnerem Handlowym MS, czy w zwi?zku z tym posiadam dedykowan? pomoc techniczn? i handlow??
 
 
         Pod numerem telefonu 0 801ms info (0 801 67 46 36) uruchomili?my CENTRUM OBS?UGI PARTNERÓW Microsoft. Dzwoni?c pod podany numer mog? Pa?stwo uzyska? informacje o aktualnych promocjach, skorzysta? z pomocy technicznej oraz pozna? zasady licencjonowania. 

     W jakich produktach Microsoft stosowana jest technologia IntelliEye? 
 
         Produkty wykorzystuj?ce optyczn? technologi? IntelliEye to: Wireless IntelliMouse Explorer, IntelliMouse Explorer, IntelliMouse Optical, Wheel Mouse Optical, Trackball Explorer i Trackball Optical.

     Co to jest ABC zestawu OPK z Clevem, Mattem i Ranem? 
 
         ABC zestawu OPK to przewodnik krok po kroku preinstalacji OEM Windows XP Service Pack 1 oraz rodziny serwerów Windows .Net Server 2003. Zamówienia mo?na dokona? w Centrum Obs?ugi Partnerów Microsoft, pod adresem http://www.msinfo.pl/sysb/login.aspx?ReturnUrl=%2fsysb%2fsysb1.aspx  

     Co zawiera ABC zestawu OPK dla Windows XP? 
 
         Na p?ycie CD znajduj? si? narz?dzia OPK, film wideo oraz przewodnik krok po kroku preinstalacji (w j?zyku polskim), opisuj?cy:
  • uruchamianie komputera z wykorzystaniem ?rodowiska preinstalacji systemu Windows (WinPE), znajduj?cego si? na p?ycie CD zestawu OPK,
  • dodawanie sterowników twardego dysku przez podanie ?cie?ki w sekcji OemPnPDriversPath w pliku Unattend.txt,
  • stosowanie zestawu konfiguracyjnego i pliku Winbom.ini,
  • automatyczne partycjonowanie i formatowanie dysku przed instalacj? systemu — dzi?ki sekcji [DiskConfig] pliku Winbom.ini, z wykorzystaniem zalet systemu NTFS oraz obs?ugi udost?pnie? NTFS w ?rodowisku WinPE,
  • automatyczne skopiowanie do instalacji wzorcowej znaków graficznych oraz pliku Oeminfo.ini,
  • preinstalacja aplikacji poprzez u?ycie pliku Winbom.ini oraz instalacja poprawek i dodatków z jednej lokalizacji dzi?ki zastosowaniu komputera technicznego,
  • dodanie ??cza OEM oraz umieszczenie odno?ników w menu Start w li?cie najcz??ciej u?ywanych aplikacji,
  • automatyczne dostosowanie opcji przegl?darki Internet Explorer, w??cznie z ustawieniem strony wyszukiwania, dodatkowych przycisków paska narz?dzi, strony domowej, dodatkowych odno?ników w menu Ulubione oraz stron z informacj? o pomocy technicznej
  • oraz wiele wi?cej
 

     Co zmieni?o si? w umowie OPEN dla administracji pa?stwowej? 
 
         W umowie OPEN dla administracji dost?pne s? nowe poziomy cenowe: NL, B i C (dotychczas by? dost?pny tylko poziom A). Zasady korzystania z upustów cenowych w ramach tych poziomów s? takie same jak w umowie OPEN dla klientów komercyjnych. 

Do czego s?u?y Tag Program TV i sk?d mo?na pobra? taki Tag? 
 
         W aplikacjach Word oraz Excel, po wpisaniu nazwy danego programu telewizyjnego np. TVN i naci?ni?ciu przycisku Space lub Enter, istnieje mo?liwo?? uruchomienia strony z aktualnym programem na dany dzie?. Tag Program TV mo?na bezp?atnie pobra? ze strony: http://www.microsoft.com/poland/office/tagi/tag19.asp 

Do czego s?u?? tagi inteligentne dla Microsoft Exel XP i Word XP. Jakie s? dost?pne rodzaje tagów? 
 
         Tagi inteligentne dziel? si? na tagi inteligentne u?atwiaj?ce prac? w wewn?trz MS Office: formatowanie, znajdowanie b??dów, zmiany ustawie? etc. i rozszerzalne tagi inteligentne, które mo?na pod??czy? do zewn?trznych ?róde? danych. Tagi inteligentne umo?liwiaj? wykonywanie w programie Microsoft Excel i Microsoft Word akcji, do wykonania, których zazwyczaj otwierane s? inne programy. Na przyk?ad, je?li w komórce zostanie wpisany ameryka?ski symbol finansowy, taki jak MSFT, przycisk Akcje tagów inteligentnych powoduje wy?wietlenie listy akcji, które mog? zosta? wykonane przez tagi inteligentne. Purpurowy trójk?t w rogu komórki arkusza wskazuje tagi inteligentne. Obecnie dost?pne s? tagi: Tag - Podatek VAT (wersja z 02.04.2003), Tag Ewidencja samochodów (wersja z 02.04.2003), Tag delegacja (wersja z 02.04.2003), Tag T?umacz (wersja z 02.04.2003), Tag ?rodki trwa?e (wersja z 02.04.2003), Tag Dni kalendarzowe i robocze, Tag Katalog dysku, Tag Kilometrówka, Tag Mapa, Tag Odleg?o?? mi?dzy miastami, Tag Horoskop, Tag Kalendarz wieczysty, Tag Kurs walut, Tag Numer kierunkowy, Tag Strefa czasowa, Tag 123, Tag Daty, Tag Jednostki, Tag Konto, Tag Linki do stron internetowych Microsoftu, Tag Gie?da, Tag Kod pocztowy, Tag Program TV, Tag SMS (wersja z 05.05.2003), Tag Wyszukiwarka. 

Czy Office XP PL Standard, który jest sprzedawany w opakowaniu typu DVD jest legalny? 
 
         Tak. Do ko?ca wrze?nia 2003 roku (lub do wyczerpania zapasów magazynowych) mo?na naby? od przedstawicieli handlowych Microsoft pakiet biurowy Office XP Standard PL ta?szy o oko?o 22% w stosunku do rynkowej ceny wersji pude?kowej. Obj?ty promocj? pakiet sprzedawany jest w opakowaniu typu DVD, bez dokumentacji oraz bez p?yty zawieraj?cej dodatkowe pliki multimedialne. 

Czy 22% obni?ka cen na pakiet biurowy Office obejmuj równie? pojedyncze aplikacje takie jak Word czy Excel? 
 
         Aktualnie w sprzeda?y s? równie? ta?sze wersje pude?kowe aplikacji wchodz?cych w sk?ad wersji Standard pakietu Office XP, czyli Word 2002, Excel 2002 i PowerPoint 2002. Ceny zosta?y obni?one ?rednio o 14%, dwa pierwsze programy sprzedawane s? w polskiej wersji j?zykowej natomiast PowerPoint wy??cznie w angielskiej. 

Czy to prawda, ?e zmieni?y si? zasady licencjonowanie na procesor? 
 
         Tak, od 1 kwietnia 2003 roku licencje trzeba uzyska? tylko na te procesory, które s? dost?pne dla wszystkich kopii systemu operacyjnego, pod którymi dzia?a oprogramowanie serwerowe. Dodatkowo mo?na zainstalowa? i uruchomi? dowoln? liczb? kopii oprogramowania systemowego, je?li tylko posiada si? odpowiedni? liczb? licencji na procesory. 

Czy mo?na zamówi? Windows Serwer 2003 w wersji trial? 
 
         Tak. Obecnie mo?na zamówi? Windows Serwer 2003 trial wersje 180-dniow?. Aby zamówi? testow? wersj? produktu nale?y skontaktowa? si? z Centrum Obs?ugi Klienta Microsoft (0 801 308 801 lub 22 43 11 999). Wysy?ka kosztuje 25 PLN. 

Czy na stronach internetowych odnajd? informacje po polsku o Microsoft Operations Manager 2000? 
 
         Tak. Na stronie http://www.microsoft.com/poland/mom/przewodnik.htm zosta?y umieszczone materia?y po polsku na temat Microsoft Operations Manager 2000. Na tej stornie zosta? równie? umieszczony konspekt do pobrania w pliku Word, w którym mo?na odczyta? informacje na temat zasad licencjonowania, wymaga? sprz?towych, porównania Microsoft Operations Manager z innymi produktami Microsoft oraz wiele innych interesuj?cych rozwi?za?. 

W jakich wersjach uka?e si? Server 2003? 
 
         Nowy system operacyjny dla serwerów dost?pny b?dzie w czterech wersjach:
  *  Windows Server 2003 Standard Edition - jest to niezawodny sieciowy system operacyjny, oferuj?cy szybkie i proste rozwi?zania dla przedsi?biorstw. Przeznaczony jest dla ma?ych firm i wydzia?ów. http://microsoft.com/poland/windowsserver2003/opis/ocena/standard.htm
  *  Windows Server 2003 Enterprise Edition - jest to uniwersalny system dla przedsi?biorstw o dowolnej wielko?ci. Jest to platforma przeznaczona dla aplikacji i us?ug sieci Web. http://microsoft.com/poland/windowsserver2003/opis/ocena/enterprise.htm
  *  Windows Server 2003 Datacenter Edition - system ten zosta? opracowany z my?l? o kluczowych aplikacjach dla dzia?alno?ci firmy, które wymagaj? najwy?szego poziomu skalowalno?ci i dost?pno?ci. http://microsoft.com/poland/windowsserver2003/opis/ocena/datacenter.htm
  *  Windows Server 2003 Web Edition - nowy produkt z rodziny Windows Server 2003, przeznaczony do obs?ugi sieci Web. http://microsoft.com/poland/windowsserver2003/opis/ocena/web.htm  

Czy do Serwera 2003 mo?na kupi? zarówno Licencje Device CAL jak i User CAL? 
 
         Tak. Ze wzgl?du na ?atwo?? zarz?dzania i kontrolowania wykorzystania licencji firma Microsoft zaleca kupowanie jednego rodzaju licencji dost?powych Client Access License - Device lub User, nie mniej jednak mo?na ??czy? oba typy licencjonowania. Ceny Licencji Device CAL jak i User CAL s? w tej samej cenie. 

Ile licencji dost?powych (CAL) zawiera wersja testowa Windows 2003 Enterprise Server? 
 
         Wersja testowa Windows 2003 Enterprise Server zapewnia nieograniczon? liczb? licencji dost?powych (CAL). Produkt taki mo?na zamówi? kontaktuj?c si? z Informacj? Handlow? Microsoft pod numerem telefonu: 0-801 308 801 lub (0-22) 431 19 99. Koszt wysy?ki wynosi 25z?. 

Jakie edycje oprogramowania Microsoft Windows 2003 Server s? dost?pne w j?zyku polskim? 
 
         Firma Microsoft poinformowa?a o wprowadzeniu do sprzeda?y polskiej wersji nowego sieciowego systemu operacyjnego Windows Server 2003. Zlokalizowane na j?zyk polski s? wersje Standard i Enterprise. 

Czy s? nowe uaktualnienia dla pakietu ISA Server 2000? 
 
         Tak, Microsoft udost?pni? uaktualnienia dla oprogramowania Internet and Acceleration Server (ISA) 2000, usuwaj?ce luk? w zabezpieczeniach pakietu. Aktualizacj? mo?na pobra? pod adresem: http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/security/bulletin/ms03-009.asp  

Na jakiej witrynie internetowej udost?pniony jest System Management Server Beta 2? 
 
         System Management Server Beta 2 jest udost?pniony do pobrania z nast?puj?cej strony internetowej: http://www.microsoft.com/smserver/evaluation/future/betaprogram.asp

Czy korzystaj?c z Windows Terminal Server 2003 potrzebne s? licencje Windows Terminal Server 2003 CAL na stacje robocz? Windows XP Professional? 
 
         Tak. Licencja Windows Terminal Server 2003 Client Access License (User CAL) potrzebna jest dla ka?dego u?ytkownika b?d? dla ka?dego urz?dzenia (Device CAL), które korzysta z Servera Terminali 2003. Wykupienie licencji do Windows XP Professional oraz Windows 2000 Professional jest niezb?dne. Nie dotyczy to jednak licencji na Windows XP Professional zakupionych przed 24 kwietnia 2003 roku. Dok?adne informacje znajduj? si? pod adresem http://www.microsoft.com/poland/windowsserver2003/opis/licencjonowanie/terminal.htm  

Jakie produkty pozwalaj? si? uaktualni? do Visual Studio.NET 2003 Enterprise Architekt?  
 
Visual Studio Professional Edition lub Enterprise Edition, wersja 97, 6.0 albo 2002
Microsoft Visual Basic®, Professional Edition lub Enterprise Edition, wersja 5.0 lub pó?niejsza
Microsoft Visual C++®, Professional Edition lub Enterprise Edition, wersja 5.0 lub pó?niejsza
Microsoft Visual InterDev® wersja 1.0 lub pó?niejsza
Microsoft Visual J++® Professional Edition wersja 1.1 lub pó?niejsza
Microsoft Visual FoxPro® 5.0 Professional Edition lub pó?niejsza
Microsoft Visual SourceSafe® wersja 5.0 lub pó?niejsza 
Microsoft Visio® 2000 Enterprise Edition
 

Czy z produktów firm konkurencyjnych mo?na uaktualni? si? do Visual Studio.NET 2003 Enterprise Architect? 
 
         Tak. Produkty firm konkurencyjnych z których mo?na dokona? uaktualnienia na pakiet Microsoft Visual Studio.NET 2003 Enterprise Architect to:
• VisualAge
• IBM WebSphere Studio
• BEA WebLogic Workshop
• Oracle Developer Suite
• Oracle JDeveloper
• Borland C++Builder
• Borland Enterprise Studio
• Borland JBuilder
• Borland Delphi
• Borland Kylix
• WebGain Studio
• WebGain VisualCafé©
• TogetherSoft Together ControlCenter
• Sun o­nE Studio
• Macromedia Studio 
 

Kto jest upowa?niony do zakupu Visual Studio .NET 2003 Upgrade CD w promocji za 29$. Do kiedy trwa ta promocja? 
 
         Z promocji mog? skorzysta? klienci, którzy posiadaj? Visual Studio .NET 2002 zakupione w pude?ku (FPP) lub jako uaktualnienie. Z promocji nie mog? skorzysta? klienci Open i Select. Promocja trwa do 30 pa?dziernika 2003. Wi?cej informacji na temat promocyjnego uaktualnienia mo?na znale?? na stronie: http://msdn.microsoft.com/vstudio/howtobuy/upgrade/vstudio03/faxmailforms/Upgrade%20Order%20Form--POLAND.doc  

Czy z produktów firm konkurencyjnych mo?na uaktualni? si? do Visual Studio.NET 2003 Professional?  
 
Tak. Produkty firm konkurencyjnych, z których mo?na dokona? uaktualnienia na pakiet Microsoft Visual Studio.NET 2003 Professional to:
• IBM VisualAge
• IBM WebSphere Studio
• BEA WebLogic Workshop
• Oracle Developer Suite
• Oracle JDeveloper
• Borland C++Builder
• Borland Enterprise Studio
• Borland JBuilder
• Borland Delphi
• Borland Kylix
• WebGain Studio
• WebGain VisualCafé©
• TogetherSoft Together ControlCenter
• Sun o­nE Studio
• Macromedia Studio
• Macromedia Dreamweaver
• Macromedia Flash
• IntelliJ IDEA
• Intel C++
• Metrowerks CodeWarrior
 

Czy z produktów firm konkurencyjnych mo?na uaktualni? si? do Visual Studio.NET 2003 Enterprise Developer? 
 
         Tak. Produkty firm konkurencyjnych z których mo?na dokona? uaktualnienia na pakiet Microsoft Visual Studio.NET 2003 Enterprise Developer to:
• IBM VisualAge
• IBM WebSphere Studio
• BEA WebLogic Workshop
• Oracle Developer Suite
• Oracle JDeveloper
• Borland C++Builder
• Borland Enterprise Studio
• Borland JBuilder
• Borland Delphi
• Borland Kylix
• WebGain Studio
• WebGain VisualCafé©
• TogetherSoft Together ControlCenter
• Sun o­nE Studio
• Macromedia Studio
• Macromedia Dreamweaver
• Macromedia Flash
• IntelliJ IDEA
• Intel C++
• Metrowerks CodeWarrior
 

Jakie s? wymagania systemowe Visual Studio.Net 2003? 
 
         Do korzystania z pakietu Visual Studio.NET 2003 (wszystkich wersji) niezb?dne s?:
Procesor:
  Minimum - komputer PC z procesorem klasy Pentium II 450 MHz;
  wymagany komputer PC z procesorem klasy Pentium III 600 MHz.
System operacyjny:
   •  Microsoft Windows® Server 2003;
   •  Windows XP Professional;
   •  Windows XP Home Edition (ograniczona funkcjonalno??. Visual Studio .NET nie pozwala na tworzenie aplikacji sieciowych ASP.NET oraz serwisów sieciowych ASP.NET XML przy u?yciu Windows XP Home Edition.);
   •  Windows 2000 Professional (z SP3 lub pó?niejszym);
   •  Windows 2000 Server (z SP3 lub pó?niejszym);
Pami??:
   •  Windows Server 2003 - 160 MB;
   •  Windows XP Professional - 160 MB;
   •  Windows XP Home Edition - 96 MB;
   •  Windows 2000 Professional - 96 MB;
   •  Windows 2000 Server - 192 MB;
Dysk twardy:
   •  900 MB wolnego miejsca do instalacji na dysku systemowym;
   •  3.3 GB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji na dysku instalacyjnym;
   •  Dodatkowe 1,9 GB wolnego miejsca do instalacji dokumentacji MSDN Library;
Stacja dysków:
  Stacja dysków CD-ROM lub DVD ROM;
Ekran:
  Monitor Super VGA (o rozdzielczo?ci 800 x 600 lub wy?szej) obs?uguj?cy 256 kolorów;
Urz?dzenia peryferyjne:
 Mysz Microsoft Mouse lub zgodne urz?dzenie wskazuj?ce.
 

Czy w Visual C++ NET mo?na tworzy? aplikacje dla systemu Windows 98? 
 
         VC++ .NET Std umo?liwia pisanie kodów dla systemu operacyjnego Windows 98 (nie ma mo?liwo?ci pisania aplikacji dla Windows 95) pod warunkiem, ?e zainstalowany zostanie .NET Framework. Wi?cej informacji na temat .NET Framework znajduje si? mi?dzy innymi na stronach http://msdn.microsoft.com/netframework/productinfo/sysreq.asp  http://msdn.microsoft.com/netframework/downloads/default.asp  http://msdn.microsoft.com/downloads/default.asp?url=/downloads/sample.asp?url=/msdn-files/027/001/829/msdncompositedoc.xml  

Do czego s?u?y Microsoft Windows CE .Net i czy ten produkt jest dost?pny w Polsce?
 
         System Microsoft Windows CE .NET, nast?pca Windows CE 3.0, jest niezawodnym systemem operacyjnym s?u??cym do szybkiego tworzenia inteligentnych urz?dze? przeno?nych nowej generacji i zawiera wszystko, co jest potrzebne do tworzenia zindywidualizowanych urz?dze? opartych na standardzie Windows CE, w tym: pakiet Platform Builder, zestaw narz?dzi do tworzenia aplikacji osadzonych, ?rodowisko IDE (Integrated Development Environment) oraz zestaw narz?dzi SDK. System Windows CE .NET zapewnia te? obs?ug? j?zyka eMbedded Visual C++ oraz pakiet Visual Studio .NET zapewniaj?cy kompletne ?rodowisko do tworzenia us?ug XML Web Services i aplikacji na platformie Microsoft .NET Compact Framework. Za pomoc? tych wszechstronnych narz?dzi mo?na szybko tworzy? inteligentne rozwi?zania pozwalaj?ce uruchamia? bogate w funkcje aplikacje na najnowszym sprz?cie. Microsoft Windows CE .Net nie jest dost?pny w Polsce. List? dystrybutorów oprogramowania mo?na znale?? na stronie http://www.microsoft.com/windows/Embedded/ce.NET/howtobuy/purchasing/ema.asp  

Do czego s?u?y Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2003? Jakie s? wymagania systemowe dla tego produktu? 
 
         Kompletna encyklopedia multimedialna — Encarta Encyclopedia Deluxe 2003 — zawiera mnóstwo aktualnych informacji przydatnych w domu, w szkole i w pracy. Zapewnia o­na natychmiastowy dost?p do informacji, w tym miarodajnych artyku?ów, zdj??, filmów wideo, map i innych narz?dzi. Produkt funkcjonuje pod nast?puj?cymi systemami operacyjnym: Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional lub Windows XP. 

W jakich wersjach j?zykowych ukaza? si? AutoRoute 2003? 
 
         AutoRoute 2003 ukaza? si? na rynku w nast?puj?cych wersjach j?zykowych:
1. Angielski;
2. Francuski;
3. Niemiecki;
4. W?oski;
5. Hiszpa?ski;
6. Szwedzki.
 

Jakie pakiety Flight Simulator dost?pne s? obecnie na rynku polskim? 
 
         Obecnie w sprzeda?y znajduj? si?:
  1. Microsoft Flight Simulator 2002 Standard
  2. Microsoft Flight Simulator 2002 Professional
Obydwa pakiety dost?pne s? u ka?dego z Partnerów Handlowych Microsoft. 

Jakie s? wymagania systemowe Flight Simulator 2002 Standard? 
 
         Do korzystania z gry Microsoft Flight Simulator 2002 niezb?dne s?:
  Komputer/procesor:
     Multimedialny komputer PC z procesorem Pentium II 300 MHz lub szybszym, karta graficzna z pami?ci? 8 MB i akceleratorem sprz?towym 3D lub lepsza.
  Pami??:
     64 MB pami?ci.
  Dysk twardy:
     650 MB dost?pnego miejsca na dysku twardym; dodatkowo 100MB miejsca na plik wymiany.
  Stacja dysków:
     Stacja CD-ROM o poczwórnej szybko?ci (lub szybsza).
  Grafika:
     Monitor Super VGA obs?uguj?cy rozdzielczo?? 800 x 600 i 16-bitow? g??bi? koloru.
     Interfejs DirectX 8.0a API lub nowszy.
     Karta graficzna zgodna z modu?em DirectX8.0a lub nowszym.
     Karta d?wi?kowa zgodna z interfejsem DirectX8.0a API z g?o?nikami lub s?uchawkami.
  System operacyjny:
     System operacyjny Microsoft Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000 lub Windows XP (system Windows NT nie jest obs?ugiwany).
  Urz?dzenia peryferyjne:
     Zalecany joystick lub wolant.
     Mysz Microsoft Mouse lub zgodne urz?dzenie wskazuj?ce.
  Inne urz?dzenia:
     Do odtwarzania d?wi?ku wymagane s? g?o?niki lub s?uchawki.
 

Firma prowadzi sprzeda? oprogramowania i jednocze?nie kawiarenk? internetow?. Czy mo?e wykorzystywa? oprogramowanie kupione w pakiecie MAPS na komputerach pracuj?cych w kawiarence? 
 
         Nie jest mo?liwe wykorzystywanie pakietu MAPS do prowadzenia kawiarenki internetowej. Punkt drugi umowy licencyjnej MAPS dotycz?cy Ogranicze? mówi o tym, i?:
 Licencjobiorca potwierdza, ?e Subskrypcja jest zastrze?ona dla odsprzedawców, konsultantów, Value Added Resellers, Value Added Providers, integratorów systemów, programistów, producentów systemów, hostów, us?ugodawców lub specjalistów w zakresie informatyki, którzy sprzedaj? produkty Microsoft lub dostarczaj? osobom trzecim rozwi?zania oparte o produkty i technologie Microsoft, a którzy z?o?yli wnioski o Subskrypcj? zgodnie z Umow? i wnioski te zosta?y przyj?te przez Microsoft. Poprzez z?o?enie wniosku i przyj?cie Subskrypcji Licencjobiorca zapewnia, ?e spe?nia kryteria otrzymania Subskrypcji
 

W pakiecie MAPS otrzyma?em Windows Server 2003 z do??czonym kluczem produktu, który nie dzia?a, gdzie mog? uzyska? pomoc? 
 
         Microsoft Action Pack Subscription (MAPS) zawiera pe?en pakiet najnowszych wersji oprogramowania Microsoft. W sk?ad pakietu wchodzi Windows Server 2003, oprogramowanie w wersji NFD (not for distribution). Je?li pojawia si? problem podczas procesu instalacji (product KEY - nie dzia?a) nale?y przes?a? t? informacj? na adres maps@msdirectservices.com sk?d zostanie przes?any poprawny klucz produktu. 

Czy mo?na zamówi? Windows Serwer 2003 w wersji trial? 
 
         Tak. Obecnie mo?na zamówi? Windows Serwer 2003 trial wersje 180-dniow?. Aby zamówi? testow? wersj? produktu nale?y skontaktowa? si? z Centrum Obs?ugi Klienta Microsoft (0 801 308 801 lub 22 43 11 999). Wysy?ka kosztuje 25 PLN. 

Ile licencji dost?powych (CAL) zawiera wersja testowa Windows 2003 Enterprise Server? 
 
         Wersja testowa Windows 2003 Enterprise Server zapewnia nieograniczon? liczb? licencji dost?powych (CAL). Produkt taki mo?na zamówi? kontaktuj?c si? z Informacj? Handlow? Microsoft pod numerem telefonu: 0-801 308 801 lub (0-22) 431 19 99. Koszt wysy?ki wynosi 25z?. 


Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Adobe Corel Symantec Microsoft Fine Reader Macromedia Auto CAD
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie