DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
border=0
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Dreamweaver CC WIN MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Arcadia IntelliCAD 8 +
1350.00 PLN
1498.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
Corel

Najcz??ciej zadawane pytania


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czy mo?na dokona? upgradu maj?c wersj? OEM Corela ?
Nie. Wersje OEM nie uprawniaj? do dokonania upgradu
 
Czy mo?na zaktualizowa? (upgrade) Corela Draw Clasic pl?

Mo?na. Na przyk?ad do CorelDRAW 11 i CorelDRAW 12.

Jaki program mo?na aktualizowa? (upgrade'owa?) do Draw 11?
Dowoln? wersj? CorelDRAW™ (zgodnie z zapisem umieszconym na pude?ku pakietu w wersji upgrade), a dok?adniej z: CorelDRAW™ 9, CorelDRAW™ 8, CorelDRAW™ 7, CorelDRAW™ 6, CorelDRAW™ 5, CorelDRAW™ 4, CorelDRAW™ 3, CorelDRAW™ 9, Premium Color Edition, CorelDRAW™ 9 Office Edition, CorelDRAW™ Select Edition,CorelDRAW™ Classic Edition, CorelDRAW™ Graphic Suite Design Pack.


Z jakiego produktu mo?na si? zaktualizowa? (upgrade'owa?) do Corel® Graphics Suite for Macintosh?
Z poprzednich wersji CorelDRAW™ oraz z produktów obj?tych promocyjnym upgrade (np. aktualna oferta upgrade dla posiadaczy nowych komputerów iMac - szczegó?y na stronie www.corel.com/imac.

Jak si? zarejestrowa? jako u?ytkownik Corela i czy otrzymam potwierdzenie? Najpro?ciej dokona? rejestracji elektronicznej która jest mo?liwa w trakcie instalacji oprogramowania lub pó?niej na ??danie. Obecnie nie jest wysy?ane potwierdzenie dokonania rejestracji.


Je?eli kupuje wersj? u?ywan? (second hand) jak si? zarejestrowa? i jakiego numeru seryjnego u?ywa??
Przy zakupie oprogramowania z drugiej r?ki nale?y zadba? o udokumentowanie takiego zakupu np. poprzez spisanie umowy kupna sprzeda?y, która b?dzie zawiera?a niezb?dne informacje do identyfikacji, kto, co i komu przekazuje (w szczegóno?ci co wchodzi w zakres transakcji:dokumentacja, CD i ich ilo??, numer seryjny oprogramowania, itp).

Clip Arty w pakietach Corela - co mo?na z nimi zrobi??
Generalnie cliparty mo?na dowolnie wykorzysta? (wykorzystywa? w ró?nych publikacjach); nie wolno ich natomiast dalej odp?atnie dystrybuowa? (sprzedawa?) jako elementy w?asnych kolekcji.

Gdzie wys?a? kart? rejestracyjn??
Wi?kszo?? obecne dost?pnych produktów mo?na zarejestrowa? drog? elektroniczn? - i taka forma rejestracji jest preferowana.

W jaki sposób mo?na dokona? Upgrade (Uaktualnienia) CorelDRAW™ 10 English do polskiej wersji j?zykowej?
CorelDRAW™ 10 nie jest dost?pny w wersji polskiej.

Czy mo?na si? zaktualizowa? (upgrade) z wersji OEM (np. Draw Select)?
Nie we wszystkich przypadkach mo?liwe jest uaktualnienie z wersji OEM.

W jaki sposób mo?na uzyska? wersje demonstracyjne?
Wersje demo wybranych produktów s? dost?pne w dziale download na stronie www.corel.com

Oferta akademicka dla szkó? i dla nauczycieli - zasady w jaki sposób mo?na kupi??
Wystarczy z?o?y? zamówienie na pakiety / licencje akademickie w Delta Soft. Cennik licencji edukacyjnych

Czy mo?na dokupi? no?niki, dokumentacje (tylko w ofercie licencyjnej)?
Dodatkowe zestawy no?ników i dokumentacji mog? by? zamówione tylko do zakupowanych licencji. Zamówienie na no?niki i dokumentacje powinno by? z?o?one ??cznie z zamówieniem na licencje.

Gdzie mo?na si? zg?osi? w razie problemów technicznych?
Pomoc techniczna firmy Corel® w Polsce jest dost?pna pod numerem telefonu: 0 71 3477279.

Czy Corel® do??czony do skanerów jest produktem komercyjnym i czy mo?na go u?ywa? bez ogranicze??
Pakiety sprzedawane ??cznie ze sprz?tem s? pe?nowarto?ciowymi produktami, jednak niektórych wersji mog? dotyczy? ograniczenia co do mo?liwo?ci zakupu uaktualnie? do nowszych wersji oprogramowania.

Czy s? produkty firmy Corel® na platform? Macintosh?
Corel® Graphcs Suite 11 Ang PC/MAC, Corel® PHOTO-PAINT® 10 for Macintosh, Corel® BRYCE 5, Corel® KPT®5, Corel® KPT®6, Painter™ 7, Knockout 2, KPT®effects.

Czy mo?na robi? upgrade z Corela dodawanego do skanerów Plustka?
Mo?na zrobi? upgrade Corela je?li jest to draw select -pe?noprawny corel Draw 7.

Czy u?ytkownicy CorelDRAW™ Classic PL maj? prawo do zakupu wersji Upgrade (Uaktualnienia) do wy?szych wersji CorelDRAW?
U?ytkownicy CorelDRAW™ Classic PL maj? prawo do zakupu Upgrade do wy?szych wersji CorelDRAW. Warto doda?, ?e nie ma tu znaczenia wersja j?zykowa oprogramowania.

Czy CorelDraw Essentials daje parwo do zakupu wersji Upgrade?
Niestety CorelDRAW™ Essentials nie daje prawa do zakupu wersji Upgrade.

Jakie s? mo?liwo?ci wykorzystywania obrazków clipart i zdj?? zawartych w programie CorelDRAW ?
Precyzuje to licencja:
WYTYCZNE FIRMY COREL DOTYCZACE KORZYSTANIA Z OBRAZKÓW CLIPART I FOTOGRAFII ZNAJDUJACYCH SI? W CIAG?EJ SPRZEDA?Y

Produkty firmy Corel® zawieraj? liczne obrazki clipart i fotografie (razem zwane "Obrazami") które stanowi? w?asno?? firmy Corel® b?d? na wykorzystanie których udzielona zosta?a licencja przez osob? trzeci?. Jako u?ytkownik produktów firmy Corel®, Licencjobiorca ma swobod? w wykorzystywaniu, modyfikowaniu i publikowaniu Obrazów zgodnie z w?asnym ?yczeniem, z zastrze?eniem poni?szych ogranicze?. Je?eli Licencjobiorca nie ma pewno?ci, czy zamierzone przez niego u?ytkowanie jest zgodne z poni?szymi Wytycznymi, zalecamy zasi?gni?cie porady u adwokata lub radcy prawnego. Firma Corel® nie udziela wyja?nie? co do kwestii, czy sposób wykorzystania produktu jest zgodny z niniejszymi Wytycznymi.

A. LICENCJOBIORCA MO?E, z zastrze?eniem wszelkich ogranicze? przedstawionych poni?ej:

1. w??cza? Obraz/ Obrazy do swoich w?asnych, oryginalnych prac i opublikowa?, prezentowa? i rozprzestrzenia? swoje prace w dowolnych mediach, pod warunkiem, ?e Licencjobiorca zamie?ci w swojej pracy not? o prawach autorskich, informuj?c?, ?e prawa autorskie nale?? zarówno do Licencjobiorcy jaki i do firmy Corel; nota taka b?dzie mia?a nast?puj?c? form?:"Copyright (c) 19__ [nazwa Licencjobiorcy] i jego licencjodawców. Wszelkie prawa zastrze?one."Licencjobiorca nie mo?e jednak odsprzeda? Obrazu/Obrazów, uczyni? go/ich przedmiotem dalszej licencji, lub inny sposób udost?pni? go/ich do u?ytkowania lub dystrybucji oddzielnie lub roz??cznie w stosunku do produktu lub strony WWW. Na przyk?ad, Obraz/Obrazy mo?e/mog? by? u?ywany/u?ywane jako cz??? strony WWW, ale nie mog? by? dost?pne w celu skopiowania oddzielnie lub w formacie opracowanym lub przeznaczonym dla jego/ich sta?ego przechowywania lub ponownego korzystania przez innych u?ytkowników. Podobnie, klienci mog? otrzyma? kopie Obrazu/Obrazów (w tym pliki cyfrowe) jako integraln? cz??? produktu danej pracy ale nie mog? o­ni otrzyma? Obrazu/Obrazów lub pozwolenia na korzystanie z Obrazu/Obrazów oddzielnie lub jako cz??? jakiegokolwiek innego produktu;2. sporz?dzi? jedn? (1) kopi? Obrazu/Obrazów dla celów archiwizacji lub jako kopi? zapasow?.

B. LICENCJOBIORCA NIE MO?E:

1. u?ywa? Obrazu/Obrazów do tworzenia prac gorsz?cych, obscenicznych, oszczerczych lub niemoralnych jak równie? u?ywa? ich dla celów zabronionych przez prawo;2. wykorzystywa? lub zezwala? na wykorzystywanie Obrazu/Obrazów lub jakiejkolwiek jego/ich cz??ci w charakterze znaku handlowego lub us?ugowego, lub ro?ci? sobie jakichkolwiek praw w?asno?ci do Obrazu/Obrazów lub jakiejkolwiek jego/ich cz??ci;3. wykorzystywa? jakiegokolwiek Obrazu w odniesieniu do osób lub podmiotów daj?cych si? rozpozna? dla jakiegokolwiek celu komercyjnego lub w sposób sugeruj?cy zwi?zek takich osób lub podmiotów z jakimkolwiek produktem lub us?ug? lub wspieranie przez nich jakiegokolwiek produktu lub us?ugi;4. wykorzystywa? Obrazu/Obrazów w formacie elektronicznym, aplikacjach "online", aplikacjach multimedialnych, o ile Obraz/Obrazy nie jest/s? zamieszczony/zamieszczone jedynie w celu przegl?dania i nie udzielone zosta?o pozwolenie na skopiowanie i/lub zachowanie Obrazu/Obrazów z jakiegokolwiek powodu;5. wynajmowa?, wydzier?awia?, poddzier?awia? lub po?ycza? Obraz/Obrazy lub jego/ich kopi? innej osobie fizycznej lub prawnej. Licencjobiorca mo?e, jednak, przenie?? swoj? licencj? na korzystanie z Obrazu/Obrazów w ca?o?ci na inn? osob? fizyczn? lub prawn? pod warunkiem, ?e (i) Licencjobiorca przeniesie Obraz/Obrazy oraz niniejsz? Licencj?, w tym wszystkie kopie (z wyj?tkiem kopii w??czonej w ca?o?? pracy zgodnie z pozwoleniem udzielonym w niniejszej Umowie Licencji) na rzecz takiej osoby fizycznej lub prawnej, (ii) Licencjobiorca nie zatrzyma ?adnych kopii, w tym kopii przechowywanych w komputerze lub przy pomocy innego urz?dzenia przechowuj?cego, i (iii) strona otrzymuj?ca wyrazi zgod? na to, by warunki niniejszej Umowy Licencyjnej sta?y si? wobec niej wi???ce;6. u?ywa? jakiegokolwiek Obrazu/jakichkolwiek Obrazów, z wyj?tkiem przypadków w sposób wyra?ny dozwolonych postanowieniami niniejszej Umowy.

Herby Pa?stwowe, Piecz?cie i inne Insygnia.Insygnia pa?stwowe i lokalne zawarte w niniejszym produkcie s? chronione ró?norodnymi przepisami prawa zakazuj?cymi nadu?ycia. Generalnie, wszystkie logo, insygnia, odznaczenia, piecz?cie, flagi oraz god?a mog? by? wykorzystywane wy??cznie dla celów oficjalnych. Obowi?zkiem Licencjobiorcy jest przestrzeganie wszystkich praw narodowych i mi?dzynarodowych reguluj?cych przedstawianie insygniów, piecz?ci, flag oraz gode? znajduj?cych si? w tym produkcie.

Czy mo?na dokupi? no?niki, dokumentacje (tylko w ofercie licencyjnej)?
Dodatkowe zestawy no?ników i dokumentacji mog? by? zamówione tylko w przypadku zakupu licencji (CLP). Zamówienie na no?niki i dokumentacje powinno by? z?o?one ??cznie z zamówieniem na licencje.

Je?li klient zakupi? CorelDRAW Upgrade z  wersji CorelDRAW™ Classic PL, to czy ma prawo u?ywa? wszystkich aplikacji zawartych w CorelDRAW ?
Instaluj?c CorelDRAW upgrade instalowane jest kompletne oprogramowanie, (oczywi?cie w zale?no?ci od wyboru w trakcie instalacji) które normalnie dost?pne jest w pe?nym pakiecie CorelDRAW

Z jakich produktów mo?na zrobi? upgrade do Corel® Designera 9.0?
Mog? tego dokona? zarejestrowani u?ytkownicy nast?puj?cych programów: Micrografx Designer 7, iGrafx® Designer, CorelDRAW™ Graphics Suite versions 9 - 11 i CorelDRAW™ 11.


Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Adobe Corel Symantec Microsoft Fine Reader Macromedia Auto CAD
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie