DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
border=0
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Dreamweaver CC WIN MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
OCR
Finereader 11 Corporate Edition PL
Finereader
1100.00 PLN
PROMOCJA!
1190.00
1353.00 brutto

Ogólne informacje
polska wersja

?atwa obs?uga programu - intuicyjny interfejs

doskona?a jako?? rozpoznawania (do 35%* wy?sza w porównaniu do wersji poprzedniej)

precyzyjne zachowanie uk?adu strony (do 32%* wy?sza w porównaniu do wersji poprzedniej)

179 rozpoznawanych j?zyków (w tym j.polski)

36 wbudowanych s?owników

przetwarzanie plików PDF

rozpoznawanie:
pisma drukowanego i tabel
j?zyków formalnych (C++, Pascal, etc.)
znaków subskryptu (r2)
prostych formu? chemicznych (np. H20)
kodów kreskowych
tekstu w pionie
hiper??cz
nag?ówków i stopek oraz numeracji stron
piecz?tek
przetwarzanie zdj?? dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym (do 60%* wy?sza dok?adno?? w porównaniu do poprzedniej wersji)

pe?ne zachowanie koloru tekstu

otwieranie plików graficznych np. bmp, jpg, jpeg, jpeg 2000, tif, tiff, dcx, pcx, png xps

eksport do ró?nych formatów, w tym: rtf, txt, doc, csv, xls, dbf, html, pdf, pdf/a, ppt, Microsoft Word XML , docx, xlsx

morfologiczne wyszukiwanie tekstu

automatyzacja procesu przetwarzania

aplikacja do planowania zada? zwi?zanych z przetwarzaniem dokumentów

automatyczna instalacja na stacjach roboczych (Microsoft SMS, Active Directory, wiersz polece?)

obs?uga urz?dze? wielofunkcyjnych (MFP)

mo?liwo?? instalacji programu na dowolnej ilo?ci stacji roboczych w sieci

zarz?dzanie licencjami

wsparcie wieloprocesorowe

rozproszone przetwarzanie dokumentów

aplikacja ABBYY Screenshot Reader do wykonywania zrzutów z ekranu oraz ich rozpoznawania


Szczegó?owe informacje

Niezrównana dok?adno?? rozpoznawania
Aplikacj? ABBYY FineReader cechuje bardzo wysoka dok?adno?? rozpoznawania (dla dokumentów o dobrej jako?ci wynosi o­na prawie 100%). Obecnie ABBYY FineReader 9.0 potrafi przetwarza? dokumenty o niskiej jako?ci ze wysok? precyzj?. Zastosowana w aplikacji ABBYY FineReader 9.0 najnowsza technologia adaptatywnego rozpoznawania dokumentów (Adaptive Document Recognition Technology) traktuje dokumenty jako ca?o??, co powoduje ?e s? o­ne przekszta?cane z wi?ksz? ni? do tej pory dok?adno?ci?. Program w inteligentny sposób analizuje poszczególne elementy struktury dokumentu tj. nag?ówki, zawarto??, kolumny, tabel?, grafiki i numeracj? stron. Dzi?ki temu dok?adno?? rozpoznawania jest do 35% wy?sza w porównaniu do poprzedniej wersji, przy czym skuteczno?? odwzorowania uk?adu strony wzros?a do 32%. Z powodzeniem przekszta?cane s? dokumenty o niskiej rozdzielczo?ci, np. zeskanowane z rozdzielczo?ci? 200 dpi lub pochodz?ce z urz?dze? wielofunkcyjnych. FineReader wykorzystuje tak?e s?ownik programu Microsoft Word w procesie rozpoznawania, co gwarantuje poprawno?? rozpoznawania specyficznych s?ów.

Pe?ne zachowanie uk?adu strony
Procedury rozpoznawania zastosowane w aplikacji powoduj?, ?e uk?ad rozpoznanego obrazu jest identyczny jak jego orygina?. Zachowany zostaje tekst wokó? obrazków graficznych, tekst pionowy, kolumny, tabele i nieregularne obrazki oraz czcionki. Zachowywany jest uk?ad takich elementów jak: obrazy i kolumny, formaty tabel, rozmiar czcionek i inne. Elementy tekstu rozpoczynaj?ce si? na http://, ftp://, file:// lub mailto s? rozpoznawane przez program FineReader 9.0 jako hiper??cza i odtwarzane podczas zapisywania pliku Microsoft Word, PDF i HTML w postaci pe?ni funkcjonalnych ??cz. Perfekcyjnie s? odtwarzane nag?ówki i stopki, numery stron, tytu?y, przypisy i listy.

Szybkie i inteligentne przekszta?canie plików PDF
Dzi?ki zaawansowanym rozwi?zaniom technicznym konwersja plików PDF jest dok?adna i szybsza. Program doskonale si? sprawdza w agendach rz?dowych i innych organizacjach, dla których istotn? rol? odgrywa bezpiecze?stwo, gdy? obs?uguje ustawienia zabezpiecze? plików PDF tj. has?o otwarcia pliku, system hase? dost?pu do niektórych operacji na pliku, 40 i 128 bitowe szyfrowanie na bazie RC4 oraz szyfrowanie 128 bitowym kluczem AES. ABBYY FineReader oferuje równie? obs?ug? plików PDF ze znacznikami. Przez to u?atwione jest tworzenie plików PDF zoptymalizowanych pod k?tem urz?dze? kieszonkowych takich jak palmtopy lub narz?dzia do odczytywania zawarto?ci ekranu u?ywane przez osoby posiadaj?ce wad? wzroku.

Przetwarzanie cyfrowych zdj?? dokumentów
Aplikacja FineReader przeprowadza rozpoznawanie znaków na zdj?ciach, wykorzystuj?c udoskonalon? technologi? adaptatywnego rozpoznawania firmy ABBYY. W porównaniu z poprzedni? wersj? , program FineReader 9.0 oferuje wzrost dok?adno?ci rozpoznawania obrazów z aparatu cyfrowego do 60%*. Technologia ta stanowi rozwi?zanie wielu problemów typowych dla zdj?? z aparatu cyfrowego, takich jak niew?a?ciwe o?wietlenie, brak ostro?ci, zniekszta?cone wiersze tekstu i brak informacji o rozdzielczo?ci. Ze zniekszta?ceniami powstaj?cymi w obiektywie aparatu lub podczas fotografowania stron grubej ksi??ki pomagaj? radzi? sobie funkcje wst?pnego przetwarzania obrazu, które prostuj? wiersze tekstu. Rozwi?zanie to jest bardzo pomocne gdy potrzebne jest przechwycenie tekstu z wielkiego plakatu lub stronic z grubej, zszywanej na grzbiecie ksi??ki.

Nowy, inteligentny i znacznie uproszczony interfejs
Obs?uga programu jest prosta jak nigdy dot?d. Interfejs zorientowany na rezultaty upraszcza i skraca proces rozpoznawania, a równocze?nie automatycznie podpowiada najlepsze sposoby na osi?gni?cie optymalnych wyników rozpoznawania. Nowy interfejs ogranicza nawet o 40 procent liczb? klikni?? potrzebnych do wykonania zadania (w porównaniu z poprzedni? wersj?). Podstawowe funkcje pogrupowane s? w specjalnych oknach dialogowych, dzi?ki czemu ?atwiej jest wykonywa? najwa?niejsze zadania. Poprzez nowe okno "Szybkie zadania", które otwiera si? automatycznie z chwil? uruchomienia programu, u?ytkownik ma dost?p do najcz??ciej u?ywanych funkcji, takich jak "Skanuj do pliku PDF", "Skanuj do programu Microsoft Word" lub "Przekszta?? obraz/plik PDF do programu Microsoft Word".

Automatyzacja procesu przetwarzania
Program wykonuje wiele czynno?ci zwi?zanych z przekszta?caniem dokumentu lub pliku PDF za jednym klikni?ciem. Dzi?ki funkcji automatyzacji zada?, obejmuj?cych najcz?stsze procedury zwi?zane z przekszta?caniem dokumentów mo?liwe jest szybkie przetwarzanie dokumentów. Mo?na tworzy? tak?e w?asne zadania zautomatyzowane.

Rozpoznawanie automatyczne i przetwarzanie w tle
FineReader 9.0 mo?e automatycznie przeprowadza? rozpoznawanie z chwil?, gdy dokument zostaje zeskanowany. Przetwarzanie w tle pozwala u?ytkownikowi na podj?cie pracy z pierwszymi rozpoznanymi stronami, podczas gdy program kontynuuje przetwarzanie.

System sprawdzania pisowni
ABBYY FineReader posiada 36 wbudowanych s?owników (w tym j.polski). Pod?wietlenie niepewnie rozpoznanego tekstu, lista sugerowanych s?ów oraz powi?kszenie rozpoznawanego obrazu powoduj?, ?e sprawdzanie pisowni jest szybkie i ?atwe.

Formaty zapisu
Rozpoznany dokument mo?na zapisa? w formatach: rtf, txt, doc, csv, xls, dbf, html, htm, pdf, xml (Microsoft Word), ppt, lit, pdf/a, docx, xlsx. Mo?liwe jest sprawdzanie i edycja rozpoznanych dokumentów przy pomocy Microsoft Word oraz równoczesne porównywanie eksportowanych wyników z pierwotnym obrazem. Osoby zainteresowane przetwarzaniem prezentacji mog? szybko tworzy? i edytowa? istniej?ce prezentacje. Dzi?ki obs?udze formatu .LIT, ABBYY FineReader 9.0 oferuje generowanie ksi??ek elektronicznych programu Microsoft Reader. Format ten w po??czeniu z nowym formatem plików PDF ze znacznikami, umo?liwia szybkie i ?atwe przenoszenie dokumentów papierowych do urz?dze? PDA.

Wskazówki
FineReader 9.0 wy?wietla na ekranie inteligentne i interaktywne porady, sugeruj?ce, jak mo?na uzyska? lepsze efekty rozpoznawania. Program identyfikuje obszary potencjalnego wzrostu dok?adno?ci rozpoznawania i wy?wietla specjalne okno dialogowe, na którym u?ytkownik ma mo?liwo?? wybrania kolejnej czynno?ci.

Rozpoznawanie dokumentów wieloj?zycznych
FineReader jest liderem programów OCR w ilo?ci rozpoznawanych j?zyków. Rozpoznaje o­n 179 j?zyków w tym: polski, angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, grecki, hiszpa?ski, w?oski, portugalski, szwedzki i inne.

Szybki eksport
FineReader mo?e eksportowa? dokumenty bezpo?rednio do programów: Microsoft Word, Excel, Adobe Reader/ Acrobat w ci?gu sekund! Wyniki rozpoznawania mog? by? przes?ane poczt? elektroniczn? jako za??cznik w dowolnym obs?ugiwanym formacie (za wyj. Microsoft Power Point i HTML).

Przetwarzane formaty obrazu
FineReader rozpoznaje ró?ne formaty obrazu m.in.: jpg, jpeg, jpeg 2000, tif, tiff, bmp, pdf, tiff z LZW, xps a tak?e dokumenty faksowe.

Rozpoznanie kodów kresowych
FineReader rozpoznaje kody kreskowe, w tym kody kreskowe typu PDF-417 2D.

Przeszukiwanie pe?notekstowe tekstu
Ka?da wi?zka utworzona w programie ABBYY FineReader mo?e by? u?yta jako ma?a baza danych z mo?liwo?ci? wyszukiwania pe?notekstowego. Wyszuka? mo?na s?owa we wszystkich jego formach gramatycznych (funkcja ta jest dost?pna dla 36 j?zyków z obs?ug? s?owników).

Obs?uga technologii Intel Hyper-Threading
FineReader obs?uguje technologi? Hyper-Threading, dzi?ki której szybko?? przetwarzania, a jednocze?nie wydajno?? mog? znacz?co wzrosn??.

Optymalizacja wydajno?ci pod k?tem pracy z procesorami wielordzeniowymi
Inteligentny algorytm skutecznie rozdziela kolejne etapy przetwarzania w celu równoleg?ego przetwarzania, czego skutkiem jest wzrost pr?dko?ci przetwarzania o 1,6 raza w przypadku systemów dwurdzeniowych, takich jak Intel lub AMD, oraz o 3,2 razy w dla systemów z technologi? czterordzeniow?*.

Automatyczna instalacja sieciowa
Program obs?uguje najwa?niejsze metody instalacji z serwera na stacji roboczej. Administrator systemu mo?e zainstalowa? ABBYY FineReader z serwera na stacji roboczej za pomoc? Active Directory, Microsoft Systems Managament Server oraz wiersza polece?.

Instalacja na dowolnej ilo?ci stanowisk w sieci
Program mo?na zainstalowa? na dowolnej ilo?ci stacji roboczych w sieci. W tym samym czasie program mo?na uruchomi? na ilo?ci stanowisk zgodnej z ilo?ci? posiadanych licencji. (Np. Je?li firma posiada 3 licencje jednoczesne FineReader'a Corporate Edition, program mo?na zainstalowa? na dowolnej ilo?ci stacji roboczych w sieci, natomiast tylko 3 osoby b?d? mog?y u?ywa? program w tym samym czasie).

Zarz?dzanie licencjami
Mened?er licencji pozwala monitorowa? wykorzystanie licencji, rezerwowa? licencje dla konkretnych stacji roboczych i dodawa? nowe. FineReader Corporate Edition mo?na instalowa? na ka?dym z komputerów z sieci za po?rednictwem dowolnego komputer lub serwera, np. z systemem Novell, Linux, a tak?e z serwera na bazie suystemu firmy Microsoft.

Rozproszone przetwarzanie dokumentów w sieci
Bardzo korzystnym rozwi?zniem jest mo?liwo?? pracy wielu u?ytkowników z t? sam? wi?zk? dokumentów, co wi?cej mo?na rozdziela? prac? z dokumentami w sieci. Dokumenty z tej samej wi?zki np. na jednej stacji mog? by? skanowane, a na trzech innych stacjach rozpoznawane. W ten sposób powstaje linia produkcyjna OCR, dzi?ki której szybko?? przetwarzania dokumentów znacznie wzrasta.

Obs?uga urz?dze? wielofunkcyjnych
ABBYY FineReader obs?uguje wielofunkcyjne urz?dzenia peryferyjne (MultiFunction Peripherals - MFP) ??cz?ce funkcje skanera, drukarki i faksu, zarówno pod??czone do stacji roboczej jak i pracuj?ce w sieci. Specjalne ustawienia w programie pozwalaj? automatycznie otwiera? i rozpoznawa? skanowane obrazy z dowolnego miejsca sieci lub z serwera FTP.

Aplikacja do planowania zada? - Hot Folder & Scheduling
Program ten oferuje w pe?ni zautomatyzowane i nie wymagaj?ce obecno?ci u?ytkownika przetwarzanie wsadowe plików. Stanowi o­n idelane rozwi?zanie dla firm korzystaj?cych ze skanerów sieciowych czy urz?dze? wielofunkcyjnych. Pozwala o­n zdefiniowa? katalogi lokalne, sieciowe lub na serwerze FTP, które b?d? monitorowane przez program FineReader. Mo?na tak?e planowa? zadania zwi?zane z przetwarzaniem dokumentów, tak aby wykonane by?y o danej porze dnia np. w nocy.

Monitorowanie skrzynki pocztowej przez funkcje Hot Folder & Scheduling
Dzi?ki nowej funkcji monitorowania skrzyni pocztowej, która pozwala programowi FineReader na rozpoznawanie za??czników przes?anych poczt?, np. przes?anych automatycznie przez liczne urz?dzenia wielofunkcyjne (MFP), u?ytkownik mo?e monitorowa? folder wej?ciowy lub zaplanowa? rozpoznawanie dokumentów.

ABBYY Screenshot Reader to prosta w u?yciu aplikacja do wykonywania zrzutów z ekranu i rozpoznawania zawartego w nich tekstu. Idealnie nadaje si? do pobierania tekstu, tabel lub obrazów ze stron WWW, prezentacji w formacie flash, menu plików Eksploratora Windows lub komunikatów o b??dzie. Dane mog? by? przekazane natychmiast do programów Microsoft Word, Microsoft Excel, schowka lub zapisane do pliku.

PRODUCENT: Finereader
Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie