DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
Super
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Dreamweaver CC WIN MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Arcadia IntelliCAD 8 +
1350.00 PLN
1498.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
Adobe

Najcz??ciej zadawane pytania


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P: Czy mo?na dokona? upgradu maj?c wersj? OEM
O: Nie. Wersje OEM nie uprawniaj? do dokonania upgradu

P:  W Illustratorze 10 CE z polskim interfejsem nie uruchamia si? w Mac OS X.
O: Nale?y ustawi? w preferencjach systemu (System Preferences) w sekcji International na zak?adce Language j?zyk polski jako pierwszy i uruchomi? ponownie aplikacj?. Oczywi?cie w Mac OS X musi by? zainstalowana obs?uga j?zyków Centralnej Europy (skrypty, klawiatury).


--------------------------------------------------------------------------------

P:  W Illustratorze 10 CE (Windows) nie mo?na zmieni? / wybra? wersji PostScript przy drukowaniu.
O: Nale?y odszuka? i wymieni? plik AI90Res.dll w folderze ..\Program Files\Adobe\Illustrator 10 CE\Support Files\Contents\Windows\System\
Plik mo?na pobra? z tego miejsca


--------------------------------------------------------------------------------

P: W Illustratorze 10 CE z polskim interfejsem (Windows) nie mo?na wydrukowa? separacji barwnych
O: Nale?y odszuka? i wymieni? plik Illustratorpl_PL.ztx w folderze ..\Program Files\Adobe\Illustrator 10 CE\Support Files\Required\
Plik mo?na pobra? z tego miejsca


--------------------------------------------------------------------------------

P: W Illustratorze 10 CE (Windows) w palecie narz?dzi brakuje niektórych
O: Prawdopodobnie uszkodzony jest plik z preferencjami. Nale?y odszuka? i usun?? plik z preferencjami Illustratora o nazwie ' AIPrefs'. Np. w przypadku Windows 2000 preferencje s? zlokalizowane w folderze ..\Documents and Settings\nazwa_u?ytkownika\Dane aplikacji\Adobe\Adobe Illustrator 10
Mo?na usun?? równie? ca?y folder, co spowoduje zresetowanie wszystkich ustawie? programu - ??cznie z ustawieniami koloru.
 


Adobe InDesign
 
P: Nie mo?na uruchomi? InDesign 2.0 w systemie Mac OS X 10.2 (Jaguar)
O: Do pracy w systemie Mac OS X 10.2 wymagana jest wersja programu InDesign 2.01 CE lub wy?sza. Uaktualnienie mo?na pobra? z tego miejsca


--------------------------------------------------------------------------------

P: Czy w InDesign 2.0 mo?na tworzy? sk?adki podobnie jak w PageMakerze?
O: Do tworzenia sk?adek potrzebny jest dodatkowy plug-in. Mo?e to by? np. InBooklet - rozwi?zanie firmy A Lowly Apprentice Productions.
Do przygotowania prostej impozycji mo?na wykorzysta? przyk?adowy skrypt zamieszczony na CD w folderze ..\Goodies\Build Booklet


--------------------------------------------------------------------------------

P: Nie mo?na utworzy? pliku PDF z pliku postscriptowego utworzonego przez InDesign 2.0
O: InDesing 2.0 do opisu strony u?ywa czcionki Helvetica. Je?li nie jest o­na zainstalowana w systemie, to nie zostanie do??czona do pliku postscriptowego. Nale?y zainstalowa? w systemie czcionk? Helvetica - wtedy Acrobat Distiller nie b?dzie mia? problemu z konwersj? na PDF.


--------------------------------------------------------------------------------

P: InDesign zostawia spójniki i pojedyncze znaki na ko?cach wierszy
O: Nale?y zainstalowa? dodatkowy plug-in "Polska Typografia" firmy Programac lub "Short words" firmy Amos Software
"Polsk? Typografi?" mo?na pobra? z tego miejsca: wersja dla PC | wersja dla Mac


--------------------------------------------------------------------------------

P: Nie mo?na dokona? konwersji dokumentu QuarkXPress w InDesign 2.0
O: Najprawdopodobniej oryginalny dokument zosta? zapisany jako wieloj?zykowy (multilanguage) przez QuarkXPress. InDesign nie mo?e konwertowa? takich dokumentów i musi by? o­n ponownie, poprawnie zapisany przez QuarkXPress.


--------------------------------------------------------------------------------

P: Nie mo?na uzyska? polskich znaków w niektórych czcionkach np. w postscriptowych firmy Bitstream u?ywanych z InDesign 1.5x lub 2.0 CE
O: Problem wynika z kodowania czcionki. Rozwi?zaniem jest dopisanie informacji zmieniaj?cych domy?lne traktowanie czcionek przez InDesign. Nale?y odszuka? plik IntlFontDB.txt (ulokowany w podkatalogu ..\Fonts) i doda? odpowiednie wpisy dla wszystkich w interesuj?cych nas czcionek.
Nale?y u?ywa? nazwy PostScript danej czcionki - podanie z?ej nazwy spowoduje, ?e czcionka nadal b?dzie ?le funkcjonowa?a.

# przyk?ad wpisu dla InDesign CE dla Windows
" FuturaMdPL" type=wince unicode=0
" BaskervillePL" type=wince unicode=0

# przyk?ad wpisu dla InDesign CE dla Mac OS
" FuturaMdPL" type=macce unicode=0
" BaskervillePL" type=macce unicode=0

Uwaga !!!
Je?li czcionka ma odmiany np. Bold , Italic itd. nale?y dopisa? j? tylko raz dla ca?ej rodziny bez rozró?niania odmian.
 


Adobe PageMaker
 
P: PageMaker 6.x, 7.x nie uruchamia si? (system Windows 9x lub Me). Wy?wietlany jest komunikat o niemo?liwo?ci za?adowania ikon ekranowych.
O: Najcz?stsz? przyczyn? takiego zachowania jest zbyt du?a ilo?? czcionek zainstalowanych w systemie. Nale?y zredukowa? ich ilo?? - po prostu cz??? odinstalowa? lub skorzysta? z oprogramowania pozwalaj?cego na dynamiczne zarz?dzanie czcionkami. Inn? przyczyn? mo?e by? uszkodzony plik czcionki lub wpis w rejestrze systemowym (wszystkie informacje o czcionkach przechowywane s? w jednym kluczu, którego wielko?? nie mo?e przekroczy? 64K).


--------------------------------------------------------------------------------

P: Mam problemy z drukowaniem niektórych polskich znaków z PageMaker 6.5 zainstalowanym w systemie Windows 2000 / XP
O: Nie ma rozwi?zania dla tego problemu. Nale?y u?ywa? PM 6.5x z systemem Windows 9x / Windows NT4.
 


Adobe Photoshop
 
P: Nie mo?na uzyska? polskich znaków w niektórych czcionkach np. w postscriptowych firmy Bitstream u?ywanych z Photoshop 6.x lub 7.x CE
O: Problem wynika z kodowania czcionki. Rozwi?zaniem jest dopisanie informacji zmieniaj?cych domy?lne traktowanie czcionek przez Photoshop. Nale?y odszuka? plik IntlFontDB.txt (ulokowany w podkatalogu ..\CE Support) i doda? odpowiednie wpisy dla wszystkich w interesuj?cych nas czcionek.
Nale?y u?ywa? nazwy PostScript danej czcionki - podanie z?ej nazwy spowoduje, ?e czcionka nadal b?dzie ?le funkcjonowa?a.

# przyk?ad wpisu dla Photoshop CE dla Windows
" FuturaMdPL-Regular" type=wince unicode=0
" FuturaMdPL-Italic" type=wince unicode=0
" BaskervillePL-Roman" type=wince unicode=0
" BaskervillePL-Italic" type=wince unicode=0
" BaskervillePL-Bold" type=wince unicode=0
" BaskervillePL-BoldItalic" type=wince unicode=0

# przyk?ad wpisu dla Photoshop CE dla Mac OS
" BaskervillePL-Roman" type=macce unicode=0
" BaskervillePL-Italic" type=macce unicode=0
" BaskervillePL-Bold" type=macce unicode=0
" BaskervillePL-BoldItalic" type=macce unicode=0


Uwaga !!!
Je?li czcionka ma odmiany np. Bold , Italic itd., to ka?da czcionka musi mie? osobny wpis (inaczej ni? w przypadku InDesign).
 


Adobe Photoshop Elements
 
P: Nie mo?na zainstalowa? Photoshop Elements 2.0 w Windows XP - pojawia si? komunikat, ?e do instalacji potrzebny jest MS Internet Explorer 4.0 lub pó?niejszy
Uwaga !!!
Przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji z rejestrze systemowym, nale?y bezwzgl?dnie sporz?dzi? jego kopi?. W tym celu uruchom Edytor rejestru (regedit.exe) i z menu wybierz: Rejestr > Eksportuj plik rejestru... , zaznacz opcj? 'Wszystko' oraz wska? lokalizacj? i nazw? dla kopii rejestru.
O: Korzystaj?c z Edytora rejestru:
- odszukaj klucz: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\IEXPLORE.EXE
- kliknij (Domy?lna) w folderze IEXPLORE.EXE
- wybierz: Edycja > Modyfikuj
- wpisz w?a?ciw? ?cie?k? dost?pu do Internet Explorera w polu 'Dane warto?ci' (np. C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe)
- potwierd? zmiany i zamkij Edytor rejestru
 


Adobe Type Manager
 
P: Lista czcionek w ATM 4.1 Deluxe jest nieczytelna - do jej wy?wietlania u?yta jest jaka? przypadkowa czcionka.
O: Problem dotyczy polskich wersji systemów Windows 9x. ATM do wy?wietlenia listy czcionek u?ywa pierwszej uaktywnionej czcionki Type 1 (postscript) - je?li jest to jaka? czcionka ozdobna np. ZapfDingbats - wtedy lista b?dzie nieczytelna. Rozwi?zaniem jest stworzenie zestawu o takiej nazwie, aby by? zawsze aktywowany jako pierwszy i umieszczenie w nim czcionki zapewniaj?cej dobr? czytelno??.


--------------------------------------------------------------------------------

P: Po zainstalowaniu Adobe Type Manager 4.x dla Windows mam problemy z drukowaniem polskich znaków (zw?aszcza na drukarkach Hewlett-Packard ).
O: Odszukaj plik atm.ini w folderze systemowym (w przypadku np. Windows 98 jest to zwykle C:\Windows); w sekcji [Settings] dopisz lini?: MaskCharCode=Off


Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Adobe Corel Symantec Microsoft Fine Reader Macromedia Auto CAD
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie