Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/platne/deltasoft2015/public_html/inc/cfg.php on line 14 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/platne/deltasoft2015/public_html/inc/cfg.php on line 100 Deprecated: Function split() is deprecated in /home/platne/deltasoft2015/public_html/inc/cfg.php on line 129 Delta Soft sprzedaż dystrybucja dystrybutor oprogramowania programy Corel Adobe Photoshop Microsoft XP Macromedia dystrybutor sprzedaz Flash Symantec Autodesk Finereader Acdsee Jasc Archicad WinZip Pervasive Borland dealer sprzedawca
DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/platne/deltasoft2015/public_html/inc/system_banerowy.php on line 16
border=0
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft MINDJET Nero Nod32 Nuance Pe?na wersja biurowe Programy graficzne Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Dreamweaver CC WIN MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
biurowe
PDF Converter Professional 7 PL
Nuance
499.00 PLN


613.77 brutto
PDF Converter Professional 7 to wydajne oprogramowanie do obs?ugi plików PDF dla u?ytkowników biznesowych. Dzi?ki po??czeniu niezwyk?ej funkcjonalno?ci, wbudowanych funkcji analizy, zaawansowanej obs?ugi pakietu Microsoft Office i ?atwo?ci u?ytkowania program zapewnia efektywn? wspó?prac? oraz sprawniejsze tworzenie, konwertowanie, edytowanie, sk?adanie i bezpieczne udost?pnianie plików PDF. ?atwe tworzenie plików PDF stuprocentowo zgodnych ze standardem bran?owym Najdok?adniejszy mechanizm firmy Nuance umo?liwiaj?cy konwertowanie plików PDF na pliki mo?liwe do edycji, mi?dzy innymi w formacie programów Microsoft Word, Excel? i PowerPoint? oraz Corel? WordPerfect? Funkcja skanowania dokumentów papierowych do formatu PDF za pomoc? jednego klikni?cia Konwertowanie statycznych formularzy na formularze PDF z mo?liwo?ci? wype?niania, zapisywania i przesy?ania poczt? e-mail Wygodne wprowadzanie zmian w tek?cie i grafice dzi?ki mo?liwo?ci poprawiania b??dów pisowni, edytowania dokumentu i dodawania adnotacji bezpo?rednio w pliku PDF Sprawniejsza wspó?praca dzi?ki narz?dziom adnotacji umo?liwiaj?cym uzupe?nianie dokumentów PDF o notatki, stemple, obja?nienia i inne elementy Znaczna oszcz?dno?? w stosunku do ceny programu Adobe? Acrobat? bez ograniczania funkcjonalno?ci i wygody u?ytkowania Najwa?niejsze zalety Tworzenie plików PDF z poziomu praktycznie ka?dej aplikacji komputerowej W jednej chwili mo?na utworzy? zabezpieczony plik PDF, który b?dzie stuprocentowo zgodny ze standardem bran?owym i przegl?darkami plików PDF. Tworz?c pliki PDF z poziomu programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint, mo?na ponadto dodawa? zak?adki oraz przenosi? hiper??cza i metadane. Tworzenie dokumentów wygl?daj?cych bardziej profesjonalnie Program umo?liwia przygotowywanie dokumentów, które zawsze prezentuj? si? dobrze, zarówno na wydruku, jak i na dowolnym ekranie. W prosty sposób mo?na te? po??czy? dowolne pliki lub foldery w efektowne portfolio PDF, które mo?e by? wy?wietlane w popularnych czytnikach PDF. Do takiego portfolio mo?na doda? atrakcyjn? stron? tytu?ow? z przydatnymi informacjami dla odbiorców. Aby przyci?gn?? uwag? czytelników, mo?na nawet do??czy? obrazy, grafik?, filmy, d?wi?ki czy rysunki trójwymiarowe. Konwertowanie plików PDF na w pe?ni sformatowane dokumenty Po co traci? cenny czas na odtwarzanie dokumentów ze z?o?onym uk?adem i bogat? grafik?? Zamiast tego mo?na przekonwertowa? pliki PDF na dokumenty XPS lub dokumenty programów Microsoft? Word, Excel? i PowerPoint? oraz Corel? WordPerfect, zachowuj?c przy tym tekst, kolumny, tabele i grafik? wraz z ca?ym formatowaniem — efekt ko?cowy nie b?dzie si? ró?ni? od orygina?u. Wspó?praca w zupe?nie nowym wymiarze Program umo?liwia uzupe?nianie dokumentów o komentarze, na przyk?ad w postaci notatek, stempli i obja?nie?, dzi?ki czemu mo?na efektywnie dzieli? si? pomys?ami i udost?pnia? rozmaite wskazówki. Dodane komentarze mo?na wy?wietla?, porz?dkowa?, oznacza? wed?ug wa?no?ci i aktualizowa? za pomoc? wygodnego w obs?udze panelu Komentarze. Dzi?ki wbudowanemu modu?owi sprawdzania pisowni mo?na ustrzec si? b??dów we wpisywanym tek?cie. Efektywniejsze przekszta?canie dokumentów papierowych w dokumenty PDF Dzi?ki funkcji skanowania do plików PDF za pomoc? jednego klikni?cia mo?na tworzy? pliki PDF bezpo?rednio ze skanera, oszcz?dzaj?c czas. Program pozwala na zeskanowanie zawarto?ci jako obrazu albo dokumentu PDF z mo?liwo?ci? przeszukiwania b?d? edytowania i jednoczesne wyró?nienie, przekre?lenie lub podkre?lenie jej elementów. Tworzenie dokumentów PDF z mo?liwo?ci? przeszukiwania oraz formularzy z mo?liwo?ci? wype?niania Nie warto traci? cennego czasu pracowników firmy na wype?nianie d?ugich formularzy. Funkcja automatycznego wykrywania rozpoznaje pliki PDF, które zawieraj? wy??cznie obrazy, i oferuje mo?liwo?? przekszta?cenia takich plików w dokumenty z mo?liwo?ci? przeszukiwania i edytowania — wystarczy jedno klikni?cie. Rozpoznawane s? tak?e formularze ze statycznymi polami. W takim przypadku mo?na skorzysta? z opcji uruchomienia programu FormTyper™ i przekonwertowania zwyk?ych formularzy na formularze PDF, które mo?na wype?nia?, zapisywa? i przesy?a? poczt? e-mail. ?atwe sk?adanie i ??czenie dokumentów ??czenie plików i usuwanie lub zamienianie stron mo?na ?atwo wykonywa? metod? przeci?gania i upuszczania. Program umo?liwia przegl?danie i zaznaczanie stron dokumentu ?ród?owego — na przyk?ad w formacie programów Word, Excel, PowerPoint lub WordPerfect b?d? te? w formacie XPS, JPG, BMP lub TIF — które maj? zosta? wstawione do dokumentu docelowego. Aby doda? strony do dokumentu PDF, wystarczy je przeci?gn?? i upu?ci? w odpowiednim miejscu. Ulepszone zabezpieczenia dokumentów Pliki PDF mo?na chroni? przy u?yciu hase? z bezpiecznym szyfrowaniem oraz uprawnie?, tak aby ograniczy? mo?liwo?? wy?wietlania, drukowania i modyfikowania dokumentów. Przed udost?pnieniem dokumentu mo?na go dla bezpiecze?stwa sprawdzi? i usun?? z niego wszelkie poufne dane. Program umo?liwia uwierzytelnianie w?a?cicieli dokumentów przy u?yciu podpisów cyfrowych us?ugi Microsoft Crypto z podpisem w?asnym.
PRODUCENT: Nuance
Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie