DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
border=0
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Dreamweaver CC WIN MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Flash CC WIN PL- Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
2520.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
Microsoft w systemie ratalnym

Microsoft WOL, OSL

Microsoft WOL, WOG I OSL

 

Przedstawiamy nowy program licencyjny dla Pa?stwa firmy.

 

Wieloletnia Otwarta Umowa Licencyjna (WOL)

 

Oferta dla firm, które p?atno?ci za oprogramowanie chc? roz?o?y? na raty. Wieloletnia Otwarta Umowa Licencyjna jest atrakcyjna dla takich klientów ze wzgl?du na:

-roz?o?one i amortyzowane p?atno?ci,

-uproszczone zarz?dzanie licencjami,

-uproszczony nadzór nad umowami licencyjnymi,

-wieczyste licencje,

-SA w pakiecie,


Uproszczone zarz?dzanie licencjami:

Koszty s? zmniejszone, poniewa? klienci zobowi?zani s? tylko raz w roku raportowa? ilo?? dokonanych instalacji oprogramowania. W przypadku WOL klienci zobowi?zuj? si? do wprowadzenia tych samych standardów oprogramowania na ka?dej posiadanej stacji roboczej i musz? raportowa? tylko ilo?? posiadanych, kwalifikuj?cych si? komputerów.

 

SA w pakiecie :

Klient otrzymuje licencje wraz z zapewnieniem oprogramowania (Software Assurance) – tj. prawem do instalacji ka?dej nowej wersji oprogramowania. Nie obowi?zuj? ograniczenia co do wersji j?zykowej oprogramowania – mo?na wybra? dowolny j?zyk europejski. 

Wieczyste licencje :

Gwarantowana jest d?ugoterminowa efektywno?? nak?adów – poprzez Wieloletni? Otwart? Umow? Licencyjn? klienci otrzymuj? wieczyste, zachowuj?ce swoj? wa?no?? licencje. Umowa wygasa po trzech latach, a klient zachowuje prawo w?asno?ci licencji.


Roz?o?one p?atno?ci :

Ci??ar poniesionych nak?adów jest zminimalizowany po przez roz?o?enie kosztów licencji i zapewnienia oprogramowania(SA) na trzy równe, coroczne raty.

 

Wieloletnia Otwarta Umowa Licencyjna dost?pna jest w dwóch opcjach:

 

Wieloletnia Otwarta Umowa Licencyjna (WOL)

Wieloletnia Otwarta Grupowa Umowa Licencyjna (WOG)

jest dedykowana klientom, którzy zdecyduj? si? na :uaktualnienie Windows Professional, Office Professional i/lub licencje dost?pu do serwerów (Core CAL –Core Client Access License) dla wszystkich swoich komputerów. Umowa ta tak?e charakteryzuje si? ni?szymi cenami oraz dodatkowymi korzy?ciami. 

umo?liwia roz?o?enie p?atno?ci za licencje i zapewnienie oprogramowania (SA) dla klientów, którzy podpisz? umow? na co najmniej 5 komputerów.

 

Warunki WOL:

 

Wst?pnym warunkiem przyst?pienia do programu WOL jest posiadanie w firmie, co najmniej 5 tzw. Kwalifikuj?cych si? komputerów.

Komputerem kwalifikuj?cym si? s? stacjonarne lub przeno?ne komputery osobiste, stacje robocze i podobne urz?dzenia u?ywane w firmie, które spe?niaj? wymagania systemowe do uruchomienia produktów dost?pnych w ramach umowy WOL (czyli Microsoft Windows i Microsoft Office).

 

Natomiast komputerem nie kwalifikuj?cym si? jest urz?dzenie przeznaczone do pracy jako serwer i nieu?ywany jako komputer osobisty lub dowolny system przeznaczony do uruchamiania jedynie oprogramowania obs?uguj?cego podstawow? dzia?alno?? firmy (np. program finansowo-ksi?gowy).

 

Kolejnym warunkiem przyst?pienia do umowy WOL jest nabycie licencji na wszystkie kwalifikuj?ce si? komputery w firmie. Tak wi?c, je?eli w firmie jest 25 kwalifikuj?cych si? komputerów, umowa WOL musi dotyczy? 25 komputerów. Je?eli firma chcia?aby podpisa? umow? tylko na 15 komputerów, wybierze opcj? WOG – Wieloletniej Grupowej Umowy Licencyjnej.


Podpisuj?c umow? WOL, firma zyskuje prawo do darmowej pomocy technicznej jak równie? darmowych no?ników.


Firma, podpisuj?ca umow? WOL, mo?e zdecydowa? si? na zakup wszystkich trzech podstawowych produktów Windows, Office, Core CAL (tzw. Platforma WOL). Wówczas otrzymuje dodatkowe 15% upustu za zakup ca?ej Platformy WOL.

 

Klient – oprócz produktów platformy (tj. Windows Professional, Office Professional, licencji dost?powych do serwerów Core CAL) – mo?e zdecydowa? si? na produkty dodatkowe.

 

Klienci z wi?ksz? ilo?ci? stacji roboczych mog? uzyska? korzystniejsze poziomy cenowe :

 

Poziom A– od 5 do 49 komputerów

Poziom B – od 50 do 249 komputerów

Poziom C – 250 i wi?cej komputerów

 

Dodatkowe produkty wchodz? w sk?ad dwóch grup :

 

Aplikacje :

-FrontPage

-Project

-Project Server CAL

-Project Server

-Project Pro

-VisioProfessional

-Visual Studio Enterprise Developer

-Visual Studio Professional

 

Serwery :

-Exchange Server (Standard, Enterprise i Conferencing)

-Host Integration Server

-ISA Server (Standard i Enterprise)

-SharePoint™ Portal Server

-Small Business Server

-Small Business Server CAL

-SQL Server™ (Standard i Enterprise Edition, licencja zwyk?a i procesorowa, CAL)

-Systems Management Server

-Windows® Server i Advanced Server


Wieloletnia Otwarta Grupowa Umowa Licencyjna (WOG)

 

Umow? WOG mo?emy podpisa? na 5 dowolnych komputerów w firmie. Minimalne zamówienie musi obejmowa? co najmniej 5 licencji jednego produktu, np. Microsoft Office. 

 

-?atwiejsze planowanie wydatków.

-Ustalone op?aty roczne.

-Roz?o?one p?atno?ci.

-U?atwione zarz?dzanie licencjami.

-Coroczna aktualizacja zamówienia w zale?no?ci od liczby u?ytkowników.

-Licencje na wszystkie europejskie wersje j?zykowe.

-Zapewnienie oprogramowania (gwarancja aktualno?ci).

-Mo?liwo?? w??czenia produktów dodatkowych.

-Wieczyste licencje.

-Bezp?atne no?niki.

-Standaryzacja oprogramowania.

 

 

 

WOL

WOG

Wielko?? firmy

+5PC

Produkty

Office, Windows, Core CAL oraz produkty dodatkowe

Standaryzacja

Konieczno?? zakupu oprogramowania na wszystkie PC w firmie

Mo?liwo?? zakupu oprogramowania na dowoln? ilo?? komputerów, minimum 5

Darmowa Pomoc
Techniczna

TAK

NIE

Darmowe no?niki

TAK

TAK

Zni?ka za platform?

TAK

NIE
 


Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Informacje ogólne Microsoft OPEN Microsoft w systemie ratalnym Corel Adobe Macromedia Symantec
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie