DeltaSoft tel. (022) 615-30-91E-mail: deltasoft@deltasoft.com.pl gg: 4368242
Super
Aby wyświetlić nasze menu musisz zaktualizować swoją wersję Flash Playera
Aktualna wersja Flash Playera do pobrania tutaj
Przepraszamy za niedogodność.
Strona startowa Strona główna Powiadom znajomego Subskrypcja Rejestracja Zawartość koszyka
Nasza oferta
Wyszukiwarka:

Producent:

Kategorie:
Abbyy ACDSee Acronis Adobe ArCon Autodesk Bitstream Bricscad Corel Embarcadero Enfocus/PitStop FileMaker Intellicad Kaspersky Lightwave MAXON Microsoft MINDJET Nero Nod32 Nuance Ontrack Parallels Pervasive Pinnacle ProgeCAD QuarkXPress Rhinoceros SAP Sony SWiSHmax Symantec TECHSMITH Total Commander WinRar Xara ZWCAD
Logowanie
Login:

Haslo:

 
Aby się zarejestrować prosimy wypełnić formularz rejestracyjny
Promocje  

Adobe Creative Cloud for Teams All Apps MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
3450.00 PLN
3680.00


Arcadia IntelliCAD 8 PL Promocja cenowa
1111.00 PLN
980.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-SBE DLA 3 UZYTKOWNIKOW
2600.00 PLN
3500.00


CorelDRAW GS SE WIN - WERSJA POLSKA PROMOCJA
555.00 PLN
2380.00


Adobe Illustrator CC Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2565.00


Adobe In Design CC WIN PL Creative Cloud for Teams MULTI PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1390.00 PLN
2522.00


Finereader 11 Corporate Edition PL
1100.00 PLN
1190.00


Dreamweaver CC WIN MULTI PL Creative Cloud for Teams PL Win/Mac - Subskrypcja VIP (12 m-ce)
1470.00 PLN
1535.00


Corel Draw Graphics Suite 2017-PL PROMOCJA ZWROT OD PRODUCENTA 420 PLN
1855.00 PLN
1899.00


Arcadia IntelliCAD 8 +
1350.00 PLN
1498.00


Rhino 3D
3850.00 PLN
4990.00


CorelCAD PL Win DVD Box
2520.00 PLN
2800.00
Auto CAD

1. Co warto wiedzie? o programie AutoCAD LT 2005?

Program AutoCAD LT® 2005 s?u?y do tworzenia rysunków przez projektantów we wszystkich ga??ziach przemys?u, którzy wymagaj? pe?nej kompatybilno?ci z formatem plików DWG, jednak nie potrzebuj? funkcji trójwymiarowych lub musz? dostosowa? oprogramowanie do swoich potrzeb.

2. Jakie s? g?ówne ró?nice mi?dzy programami AutoCAD LT 2005 i AutoCAD 2005?

Programy AutoCAD® 2005 i AutoCAD LT 2005 wykorzystuj? t? sam? architektur? i technologi?, umo?liwiaj?c tworzenie plików w rodzimym formacie DWG oraz nowym formacie DWF™ (Design Web Format™). Oba produkty obs?uguj? funkcje w zakresie wspó?pracy u?ytkowników, które wzbogacaj?, rozszerzaj? i upraszczaj? proces projektowania, pozwalaj?c zaoszcz?dzi? czas i pieni?dze. Program AutoCAD 2005 oferuje nast?puj?ce funkcje dodatkowe:

funkcje 3Dities
zarz?dzanie zestawami arkuszy
dostosowanie (LISP, ARX, VBA)
grafika prezentacyjna
zarz?dzanie standardami CAD
licencje sieciowe
Wi?cej informacji na temat programu AutoCAD 2005

3. Czy istnieje mo?liwo?? u?ycia podpisów cyfrowych, aby uniemo?liwi? nieautoryzowanym u?ytkownikom wy?wietlanie moich plików?

Program Autodesk LT 2005 obs?uguje podpisy cyfrowe, zapewniaj?ce ochron? w nast?puj?cych trzech dziedzinach:

To?samo?? — odbiorcy rysunków mog? by? pewni, ?e nadawca jest osob?, za któr? si? podaje.

Integralno?? danych — u?ytkownik mo?e polega? na tym, ?e rysunek nie zosta? w jakikolwiek sposób zmieniony, celowo lub nieumy?lnie, od chwili jego podpisania.

Brak mo?liwo?ci nieuznania — osoba podpisuj?ca rysunek nie mo?e pó?niej twierdzi?, ?e podpis zosta? sfa?szowany.

Podpisy cyfrowe nie zapobiegaj? kopiowaniu danych i nie mog? by? traktowane jako ?rodek zapobiegania kradzie?y w?asno?ci intelektualnej.

4. Czy format plików rysunków (DWG) programu AutoCAD LT 2005 uleg? zmianie w stosunku do formatu plików wykorzystywanego w programie AutoCAD LT 2004, tak jak to mia?o miejsce w przypadku programów AutoCAD LT 2002 i AutoCAD LT 2004?

Nie, format plików rysunków programu AutoCAD LT 2005 nie uleg? zmianie w stosunku do programu AutoCAD LT 2004. Format plików DWG programu AutoCAD LT 2004 zosta? zaktualizowany i ró?ni si? od formatu plików DWG wykorzystywanego w wersjach 2000/2000i/2002. Wspomniana optymalizacja pozwala zaoszcz?dzi? czas przy wysy?aniu lub otwieraniu plików utworzonych w programie AutoCAD LT 2004. Istnieje nadal mo?liwo?? ?atwego wspó?dzielenia plików mi?dzy zespo?ami projektowymi u?ywaj?cymi programów AutoCAD LT 2000/2000i/20002 i AutoCAD LT 2004. Program AutoCAD LT 2005 posiada ponadto wbudowane polecenie Zapisz jako, umo?liwiaj?ce zapisywanie rysunków w formacie plików DXF™ programu AutoCAD LT w wersji 12, co umo?liwia bezproblemow? wymian? danych z wersjami wcze?niejszymi ni? AutoCAD LT 2000.

5. Czy program AutoCAD LT 2005 wspó?pracuje z innymi produktami firmy Autodesk?

Program AutoCAD 2005 jest podstaw? wzajemnej wspó?pracy rodziny produktów Autodesk®. Zastosowanie tego samego komponentu struktury bazy danych (ObjectDBX™) gwarantuje wspó?prac? nast?pnej generacji produktów firmy Autodesk z programem AutoCAD LT 2005. Do produktów tych nale?? programy 3ds max®, Autodesk® VIZ, Autodesk® DWF™ Composer i Autodesk® DWF™ Viewer oraz produkty oparte o program AutoCAD do zastosowa? specjalnych: AutoCAD® Mechanical, Autodesk Map™, Autodesk® Mechanical Desktop®, Autodesk® Architectural Desktop, Autodesk® Land Desktop i Autodesk® Civil Design.

6. W jaki sposób mog? uzyska? wsparcie techniczne?

 Aby uzyska? wsparcie techniczne, skontaktuj si? z miejscowym autoryzowanym przedstawicielem handlowym lub biurem firmy Autodesk w celu uzyskania informacji.

W programie AutoCAD LT 2005, polecenie Zasoby o­nline w menu Pomoc zawiera odsy?acze do informacji na temat wsparcia technicznego, konfiguracji i szkole?, jak równie? do bazy wiedzy, oraz umo?liwia dost?p do grupy AUGI® (Autodesk User Group International).

U?ytkownicy mog? równie? zadawa? pytania na grupach dyskusyjnych dost?pnych na stronie autodesk.com. Firma Autodesk udost?pnia na swoim serwerze tematyczne grupy dyskusyjne dotycz?ce okre?lonych produktów (równie? programu AutoCAD LT) oraz tematów ogólnych, takich jak techniki tworzenia rysunków i konfigurowanie. Powy?sze grupy dyskusyjne znajduj? si? na stronie http://discussion.autodesk.com.

7. Gdzie s? przeprowadzane szkolenia w zakresie obs?ugi programu AutoCAD LT 2005?

Istnieje mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w szkoleniach prowadzonych przez instruktora w jednym z Autoryzowanych Centrów Szkoleniowych firmy Autodesk na ca?ym ?wiecie. Wspomniane centra szkoleniowe stosuj? oprogramowanie Autodesk Official Training Courseware (AOTC), aby przekaza? obszern? wiedz? nowym i ?rednio-zaawansowanym u?ytkownikom programu AutoCAD LT. Autoryzowane Centra Szkoleniowe firmy Autodesk oferuj? równie? kursy specjalne na temat programu AutoCAD LT i innych produktów firmy Autodesk. Aby uzyska? wi?cej informacji, odwied? stron? www.autodesk.pl

8. Czy program AutoCAD LT 2005 korzysta z mechanizmu aktywacji produktu w przypadku licencji autonomicznych?

Tak, poczynaj?c od wersji 2005 programu AutoCAD LT, proces zwany wcze?niej autoryzacj? zosta? zast?piony przez aktywacj? produktu, która jest obecnie szeroko stosowana w przemy?le. Wi?cej informacji na temat aktywacji produktu zamieszczono na stronie www.autodesk.com/activation.


Home Dla dealerów Firma Sklep info Zapytaj o cenę Licencje FAQ
Adobe Corel Symantec Microsoft Fine Reader Macromedia Auto CAD
Copyright Delta Soft Sp. z o.o. 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do ewentualnych roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o transakcji o kontakt z nami. Informujemy też, że zestawienie towarów i cen podanych na naszych stronach nie jest ofertą w świetle przepisów kodeksu handlowego. Firma Delta Soft zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
Web Creation Bunker Studio - sklepy internetowe, hosting, pozycjonowanie